برگزاری آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۰ ۵
برگزاری آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
برگزاری آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
برگزاری آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
برگزاری آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
برگزاری آیین تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹