دیدار با وابستگان نظامی مقیم ایران ۹۶-۰۲-۱۴

۰۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۶ ۵
دیدار با وابستگان نظامی مقیم ایران ۹۶-۰۲-۱۴
دیدار با وابستگان نظامی مقیم ایران ۹۶-۰۲-۱۴
دیدار با وابستگان نظامی مقیم ایران ۹۶-۰۲-۱۴
دیدار با وابستگان نظامی مقیم ایران ۹۶-۰۲-۱۴
دیدار با وابستگان نظامی مقیم ایران ۹۶-۰۲-۱۴