بازدید هیئت وزارت دفاع افغانستان - اسفند۹۶

۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۳ ۸
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶
بازدید هیئت وزارت دفاع  افغانستان - اسفند۹۶