مطالب مرتبط با کلید واژه

بهشتی


مانور بازدارندگی آمریکا در نزدیکی روسیه
مانور بازدارندگی آمریکا در نزدیکی روسیه

مانور بازدارندگی آمریکا در نزدیکی روسیه

آمریکا با اقدام استقرار نظامیان آمریکا در بالتیک و شرق اروپا بیشتر قصد دارد یک مانور بازدارندگی انجام دهد تا روسیه را به تجدیدنظر وا دارد که این کشور به اوکراین حمله نکند. هرچند بعید به نظر می‌رسد روسیه در شرایط فعلی‌ حملۀ نظامی علیه اوکراین انجام دهد

ادامه مطلب