اخبار - آرشیو

نگاهی به چالش های امنیتی جدید

نگاهی به چالش های امنیتی جدید

کتاب چالش های امنیتی جدید هوشمندی منابع آشکار در قرن ۲۱ به قلم کریستوفرهابز، متیو موران و دنیل سلیس بوری به رشته تحریر درآمد و توسط بهنام سرخیل ترجمه و در انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.

ادامه مطلب