اخبار - آرشیو

معرفی  کتاب کاربست نوآوری اجتماعی جهت نیل به مرجعیت علمی

معرفی  کتاب کاربست نوآوری اجتماعی جهت نیل به مرجعیت علمی

کتاب کاربست نوآوری اجتماعی جهت نیل به مرجعیت علمی به قلم محمدمهدی نژاد نوری، علی اصغر سعدآبادی در معاونت پژوهش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی به نگارش درآمد و توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسید.

ادامه مطلب