مطالب مرتبط با کلید واژه

نظامی


چالش‌های همکاری منطقه‌ای در جنوب غرب آسیا

چالش‌های همکاری منطقه‌ای در جنوب غرب آسیا

همکاری‌های منطقه‌ای با مشارکت کشورهای یک حوزه، با اهدافی چون اقتصادی، سیاسی، نظامی - امنیتی، فرهنگی، علمی و ... رسیدن به وضعیت مطلوب و کاهش پیامدهای نامطلوب ایجاد می‌شود. موارد متعددی از تجربه‌های موفق در مناطق مختلف جهان وجود دارد که توانسته است در افزایش کارایی و کاهش چالش بین کشورهای منطقه تأثیرگذار باشد.

ادامه مطلب